Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Vacances i estades  > Camps de treball  > Criteris reguladors per als Camps de treball organitzats per la Direcció General de Joventut per l’any 2019
 

Criteris reguladors per als Camps de treball organitzats per la Direcció General de Joventut per l’any 2019 per a entitats interessades en presentar propostes


Filosofia

Un camp de treball és una activitat a la qual un jove de diferent procedència s’integra en un grup que es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar, durant un període de 15 dies, un treball de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni, etc... Aquesta tasca es combina amb la realització d’activitats lúdiques i de lleure. Es realitza en zones geogràfiques amb un entorn humà i natural molt divers.

En el camp de treball es crea un immillorable espai educatiu a través de l’acció. La combinació entre el servei a una causa i el temps dedicat a créixer, a crear, a relacionar-se, dóna com a resultat un espai altament educatiu i completament enriquidor.

La realització d’aquesta activitat constitueix un mitjà per a fomentar uns determinats valors: la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació, l’aprenentatge intercultural, el coneixement cultural, etc.

Com a característiques que defineixen els camps de treball destaquem que:
a) Cada camp de treball té un objectiu real i tangible, però també hi ha altres objectius indestriables:
- El descobriment del treball voluntari.
- La vida en grup i l’esforç col·lectiu.
- L’intercanvi entre persones i cultures de diferents països o procedències.
- El coneixement de nous indrets.
- L’aprenentatge de noves maneres de fer i la de gestió del treball
- La descoberta i la implicació en l’entorn immediat: tradició, espais naturals, història, entitats, ...

No és, per tant, una simple activitat de vacances. Són uns dies que afavoreixen unes experiències enriquidores i proposen unes actituds i valors que de ben segur ajudaran a desenvolupar una manera de fer i de viure.

b) El/la participant ha d’estar predisposat/da a conviure, treballar i gaudir del grup.
A un camp de treball s’han de respectar les idees i creences i no es pot discriminar ni marginar ningú/a per raons de sexe, raça, procedència social, creences religioses, discapacitats físiques o intel·lectuals, etc... És un lloc on tot es fa entre tots.
Per tant, es tindran en consideració totes les propostes rebudes a fi de millorar el funcionament del camp de treball

c) En relació al treball el/la participant amb la seva participació activa i conjunta contribueix a realitzar un treball amb contingut social en favor de la comunitat a on es realitza el camp.

d) Pel que respecta a les activitats de lleure normalment es realitzen a la tarda, als vespres i els caps de setmana, i són una part molt important del projecte, ja que permetran treballar el grup, les relacions interpersonals i la realitat del poble que acull el camp de treball. Tenen un contingut basat en uns objectius educatius i no només lúdics. És aquí on la tasca de l’equip educatiu te més pes.

Cal tenir clar en els camps de treball que els/les participants són joves (i no infants) i per tant, cal saber adequar l’oferta de lleure a les necessitats d’aquests.

Les activitats de lleure en un camp de treball per a joves poden ser: tallers creatius, descobertes socioculturals de l’entorn més proper, participació en activitats adreçades a joves del poble, descoberta de l’entorn natural, jocs i dinàmiques de grup. També es realitzen tallers relacionats amb el treball tècnic.

e) Mitjançant les activitats i les excursions s’ofereix al participant la possibilitat de conèixer i integrar-se en l’entorn on es desenvolupa el camp de treball.
Un camp de treball no és una activitat on fer "turisme econòmic".

f) Com a experiència, un camp de treball constitueix una experiència de vida en grup. Suposa sortir de l’individualisme de cadascun experimentant els valors socials que té la vida en grup: la tolerància i la solidaritat. És una manera de desconnectar de les activitats rutinàries i obrir-se a noves experiències.

 

Objectius

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) té una voluntat transformadora: vol canviar la realitat en què s’insereix la persona jove. L’actual PNJCat 2020 estableix un marc estratègic organitzat a partir de set grans reptes als quals cal fer front des de les polítiques de joventut, així com també defineix 25 fites sobre realitat juvenil.

Els camps de treball respondrien a dos dels reptes i a algunes fites:
- Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves
- Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col•lectiva.
- Fita 18. Augment de pràctiques participatives juvenils
- Fita 19. Increment de l’associacionisme juvenil

Així mateix, responen als següents objectius:

Objectius generals:
- Construir una societat més solidària, participativa i inclusiva.
- Potenciar el teixit associatiu català i l’activitat associativa de la gent jove.
- Esdevenir una eina educativa en la transmissió de valors.
- Difondre la nostra cultura, el territori i la nostra llengua.
- Crear espais de trobada i d’intercanvi entre joves de diferents procedències.
- Fomentar el desenvolupament personal del i la jove i del progrés comunitari.

Objectius estratègics:
- Potenciar el teixit associatiu del territori.
- Potenciar la participació juvenil.

 

Criteris d’entitat gestora

S’acceptaran com a entitat gestores de camps de treball les entitats juvenils inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, fundacions sense ànim de lucre i / o associacions.

Aquestes entitats hauran de:
- Estar al corrent del pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions, com puguin ser els impostos amb les agències tributàries, el compliment de lleis d’integració de les persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals, etc.
- En el cas de les entitats juvenils inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut tenir actualitzada tota la documentació vinculada al Cens el dia abans de la data de presentació de la proposta.
- En el cas de les entitats juvenils, fundacions sense ànim de lucre i/o associacions cal demostrar la col·laboració amb l’ens locals on reverteixen els beneficis del treball tècnic.
- Gestionar directament la gestió del camp de treball sense possibilitat de subcontractació.

 

Criteris dels camps de treball

Les entitats que vulguin fer camps de treball a través de la Direcció General de Joventut hauran de complir els requisits següents:

- Realitzar els camps de treball en el territori de Catalunya.
- Realitzar els camps de treball entre el 24 de juny i l'11 de setembre de l’any de la convocatòria i que aquests tinguin una durada de 15 dies naturals.
- Projectar les activitats i el programa basant-se en els criteris i les matèries que es regulen i s’imparteixen dins els cursos de formació de monitors/es i directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil).
- Estructurar una programació diària i detallada tant de les activitats tècniques a realitzar durant el camp de treball com de les activitats de temps lliure, plantejant activitats alternatives en cas d’imprevistos.
- Garantir un bon nivell qualitatiu en totes les activitats d’educació en el lleure.
- Desenvolupar les activitats presentades en el projecte, tenint en compte que qualsevol canvi que afecti al programa haurà de ser notificat amb antelació a l’Agència Catalana de la Joventut.
- Garantir que la feina tècnica a desenvolupar en el camp de treball tingui una durada de 30 hores setmanals. La resta de l’horari diürn s’haurà de complimentar amb tallers i activitats de lleure. 
- Ser l’única responsable del material, eines, estris, etc. del camp de treball; i ser l’encarregada de contractar una assegurança que cobreixi correctament aquests aspectes.
- Complir el que estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i la resta de normatives vigents que els afectin a l’activitat i també aplicable pels camps de treball de majors d’edat.
- Establir una normativa sobre la tinença i l’ús dels telèfons mòbils i/o altres dispositius durant el camp de treball i l’accés a les xarxes socials.
- Garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de seguretat siguin les adequades per tal d’assegurar la higiene i la integritat física de les persones participants durant l’activitat.
- Intentar adaptar l’activitat per tal que hi puguin participar joves amb problemes de mobilitat reduïda.
- Seguir les recomanacions, protocols, materials i normatives que la Direcció General de Joventut i altres organismes estipulen i recomanen.
- No permetre el consum d’alcohol, tabac i altres substàncies que generin dependència en les activitats amb menors d’edat. Als camps de treball amb participants majors d’edat cal complir la normativa específica sobre consum en instal·lacions juvenils.
- Garantir que tots els mitjans de transport utilitzats durant la realització dels camps de treball estiguin degudament assegurats i se’n faci un ús adequat.
- Allotjar i donar manutenció als/les participants del Camp de treball. En relació amb la manutenció dels participants l'entitat serà l’única responsable de garantir la seguretat i higiene alimentària dels participants; eximint expressament a l’Agència Catalana de la Joventut de qualsevol responsabilitat que se’n derivi directament o indirectament d’una incidència relacionada amb la manutenció dels participants. A l’assegurança que l'entitat haurà de tenir contractada per responsabilitat civil s’hauran de tenir en compte aquests supòsits. Caldrà adequar els menús i l’alimentació dels participants en el cas que algun participant hagi manifestat en la fitxa d’inscripció alguna intolerància alimentària.
- En relació amb l’allotjament, l'entitat ha d’assegurar-se que l’allotjament dels i les participants disposi dels serveis i les mesures sanitàries i de seguretat adequades per tal d’assegurar la integritat física i la salut dels i de les joves i haurà de tenir en compte la possible participació dels i de les joves amb mobilitat reduïda.
- I, en especial, l'entitat complirà el que s’exposa al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys en relació amb les mesures de seguretat i sanitàries per a camps de treball i serà la responsable de garantir-ne el seu compliment.
- Garantir aigua potable.
- Disposar i oferir un menú equilibrat i adequat.
- Seguir les recomanacions de la manipulació d’aliments.
- Reunir tots els permisos i llicències que siguin necessaris per al desenvolupament de l’activitat i garantir el compliment normatiu i qualitatiu de les activitats.
- Especialment en el cas d’intervenció en elements arqueològics i/o paleontològics, els treballs hauran de realitzar-se sota control arqueològic/paleontològic. La intervenció haurà de ser autoritzada pel Departament de Cultura segons està previst en la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
- Disposar d’un pla d’emergències, tant de l’allotjament com de la zona de treball tècnic. i que tots els/les participants i monitors/es tinguin clar el seu contingut.
- Fomentar una actitud personal de respecte en la relació amb el medi natural i la propietat privada en el lloc de l’activitat.
- Assegurar que el personal contractat/aportat per a la realització del Camp de Treball i els assistents al mateix compleixen amb el reglament de règim intern i amb les condicions generals del Camp de Treball.
- Garantir que tot l’equip responsable del Camp de Treball estigui les 24h amb els/les participants.
- Disposar d’una persona localitzable les 24h del dia durant el desenvolupament del Camp de Treball.
- Garantir que la inscripció a totes les places del Camp de Treball es farà segons els criteris i pels canals que l’Agència Catalana de la Joventut té establerts per aquest tipus d’activitats.
- Disposar del llistat i la documentació de totes les persones participants i complir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal respecte de les dades contingudes en les mateixes.
- Gestionar les fitxes d’autorització/inscripció (incloses també aquelles de cessió dels drets d’imatge) garantint la privacitat d’aquestes dades.
- Disposar de la documentació i el material necessaris per tal que qualsevol participant pugui desenvolupar les activitats específiques o de lleure programades per l’equip de direcció del camp de treball.
- Realitzar una sessió d’avaluació del camp de treball, fent omplir (anònimament) a totes les persones participants el model de la fitxa d’enquesta facilitada per l’Agència Catalana de la Joventut que es troba en el “Manual de procediments”.
- Demanar, en el cas que l'entitat hagi de contractar a tercers, totes les autoritzacions i llicències necessàries segons la legalitat vigent per desenvolupar l’activitat (pòlisses d’assegurances, certificats d’estar al corrent, etc.)
- Garantir el compliment de la legislació vigent en el desenvolupament del Camp de Treball.
- Mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació que, per l’exercici de la seva activitat, els sigui facilitada, comprometent-se a utilitzar aquesta informació i/o documentació únicament amb la finalitat indicada.
- Contractar i/o disposar d’una Pòlissa d'Accidents Personals i de Responsabilitat Civil tal com estableix l’article 5 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm. 7157, de 07.07.16) pels imports establerts en el mateix.

Es pot crear un grup de treball entre l’entitat gestora, l’Agència Catalana de la Joventut i la Direcció General de Joventut per tal de coordinar i validar el projecte.

 

Característiques de les modalitats dels camps de treball

- Camps de treball a Catalunya per a joves residents a Catalunya
a) La seva durada ha de ser de 15 dies i 14 nits.
b) L’edat mínima dels i les participants en aquests camps de treball ha de ser de 14 anys i l’edat màxima ha de ser de 17 anys. L’edat dels i les participants es calcularà en data del dia abans de l’inici del camp de treball.
c) La llengua vehicular del camp de treball ha de ser el català.
d) El nombre de places del camp de treball ha de ser 15 o 24 participants.
e) Hores de treball tècnic: 30 hores setmanals.

- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb Comunitats Autònomes
a) La seva durada ha de ser de 15 dies i 14 nits.
b) El camp de treball ha de ser íntegrament per a participants menors d’edat (de 15 a 17 anys) o bé íntegrament per a participants majors d’edat (de 18 a 25 anys). L’edat dels i les participants es calcularà en data del dia abans de l’inici del camp de treball. L’edat mínima dels participants en els camps de treball de menors d’edat ha de ser 15 anys i l’edat màxima dels participants en camps de treball de majors d’edat ha de ser de 25 anys.
c) Les llengües vehiculars del camp de treball han de ser el castellà i el català.
d) El nombre de places del camp de treball ha de ser 15 o 24 participants.
e) Els camps de treball d’intercanvi han de disposar d’un equip de persones responsables que dominin el català i el castellà.
f) Hores de treball tècnic: 30 hores setmanals.
g) Dins la programació de lleure caldrà organitzar activitats per apropar el/la participant a la realitat cultural catalana i la del territori on es realitza el treball.

- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional
a) La seva durada ha de ser de 15 dies i 14 nits.
b) L’edat mínima dels i les participants en aquests camps de treball ha de ser íntegrament per a majors d’edat (de 18 a 29 anys). L’edat dels participants es calcularà en data del dia abans de l’inici del camp de treball. L’edat màxima dels participants en camps de treball de majors d’edat ha de ser de 29 anys.
c) En aquesta edició es farà una prova pilot d’un sol camp de treball d’intercanvi internacional íntegrament per a menors d’edat (de 14 a 17 anys) de 24 participants.
d) El nombre de places del camp de treball ha de ser 15 o 24 participants.
e) Els camps de treball d’intercanvi han de disposar d’un equip de persones responsables que dominin el català i l’altre idioma que s’hagi triat per a comunicar-se al camp.
f) Hores de treball tècnic: 30 hores setmanals.
g) Dins la programació de lleure caldrà organitzar activitats per apropar el/la participant a la realitat cultural catalana i la del territori on es realitza el treball.

 

Presentació de projectes de camps de treball 2019

Cal que prèviament cada entitat gestora es posi en contacte amb el/la tècnic/a de camps de treball de la coordinació territorial on es vulgui realitzar el seu camp de treball o amb serveis centrals.

Cada entitat haurà de presentar la documentació següent per cada torn i/o camp de treball:
i. Full de presentació de la proposta
ii. Fitxa del camp de treball

Un cop tancat el termini d’admissió de propostes, la Direcció General de Joventut (a través de les Coordinacions Territorials), podrà demanar una ampliació de la informació i/o documentació de les mateixes, sempre que es consideri necessari.

Aquesta documentació posteriorment, en cas de ser seleccionat, formarà part de la documentació adjunta a la contractació.

El termini de presentació de projectes és del 07 al 21 de gener de 2019.

La documentació caldrà lliurar-la a la Direcció General de Joventut, tant a la seu central com a qualsevol de les coordinacions territorials de joventut.

 

Criteris de selecció de camps de treball

En la selecció dels camps de treball pel aquest estiu 2019 es tindran en compte els criteris següents:

• Les entitats gestores dels camps de treball han de ser entitats juvenils inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, Fundacions sense ànim de lucre i/o associacions.
• La solvència i experiència de l’entitat sol·licitant i, si escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de Joventut.
• La qualitat del projecte i de les activitats del camp de treball (objectius, programa i metodologia).
• La utilitat i l’interès social de la feina tècnica del camp de treball.
• La gestió mediambiental dins el programa.
• L’adequació del programa a les prioritats establertes en el Pla Nacional de Joventut.
• Les activitats extraordinàries i complementàries al programa bàsic d’un camp de treball.
• Característiques de l’allotjament que acull el camp de treball.
• La ràtio participants/persones de l’equip responsable.
• La viabilitat econòmica, el rigor pressupostari i el cofinançament.
• El cofinançament amb l’entitat promotora del projecte o amb altres entitats.
• La implicació d’associacions i col·lectius de joves del municipi en el projecte del camp de treball.
• La implicació dels ens locals en el projecte del camp de treball.
• La participació de les persones joves del municipi i de la comarca en el projecte del camp de treball
• La possibilitat de participació de les persones joves amb discapacitats i altres joves amb menys oportunitats.
• La presència equilibrada de dones i homes en la composició dels equips responsables dels camps de treball.
• La qualitat alimentària.

D’acord amb el repte 7 del Pla Nacional de Joventut, sobre equilibri territorial, la junta d’avaluació seleccionarà els camps de treball que es realitzaran a Catalunya d’acord amb aquests criteris, promovent la realització de camps de treball en el major nombre de comarques possibles, tenint també en compte les dates de realització, la temàtica i les tipologies dels camps.

 

Característiques de la contractació

En cas que la proposta sigui seleccionada es realitzarà un contracte entre l’entitat gestora i l’Agència Catalana de la Joventut. Amb un import de 8.940€ (més IVA quan correspongui) per camps de 24 participants o de 5.587€ (més IVA quan correspongui) per camps de 15 participants.

 

Difusió

La Direcció General de Joventut conjuntament amb l’Agència Catalana de la Joventut a través dels seus canals s’encarregarà de gestionar la difusió de la campanya de camps de treball.

 

Característiques de les inscripcions

La Direcció General de Joventut conjuntament amb l’Agència Catalana de la Joventut a través dels seus canals gestionarà les inscripcions de totes les places dels camps de treball. Segons les modalitats té previst que siguin:

Camps de treball a Catalunya per a joves residents a Catalunya.
Per aquests camps de treball el sistema utilitzat serà a través de Xanascat. Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.
Amb el circuit següent:

 • L’oferta dels camps de treball serà penjada al web de la Direcció General de Joventut, dins l’apartat de Camps de Treball. Concretament hi haurà una graella amb la informació mínima de cada camp de treball i l’enllaç a la fitxa d’aquests.
 • Les preinscripcions es faran per internet des del portal www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions
 • La persona responsable de la preinscripció podrà inscriure un màxim de dos persones participants a un mateix camp de treball i escollir un màxim de 3 preferències per cada grup d’edat. (2 per menors i 2 per majors d’edat)
 • Sorteig a través de Loto Catalunya per assignar el camp definitiu. El resultat es publica al web jove.cat/campsdetreball
 • L'assignació de places s'efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut en el sorteig en funció de les preferències i mantenint la unitat del grup d’edat
 • Període d’ inscripció reservada per a aquelles persones a qui no s’ha pogut assignar plaça de les preferències indicades en la preinscripció (llista d’espera). Aquestes persones tindran una setmana restringida per fer les seves inscripcions.
 • S’enviarà setmanalment un llistat actualitzat a l’entitat gestora per tal que aquesta, en màxim 48 hores, faci arribar la fitxa d’autorització a la persona inscrita en el seu camp de treball. 


Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb Comunitats Autònomes

 • Per les places de joves catalans s’utilitzarà el mateix sistema que per la modalitat de camps de treball a Catalunya per a joves residents a Catalunya.
 • Els joves d’altres territoris faran la preinscripció a la seva Comunitat Autònoma, utilitzant el seu propi sistema d'inscripcions.
 • Serveis Centrals enviarà a les entitats i a  les Comunitats Autònomes a partir de l'1 de juny el llistat de les persones inscrites en els seus camps de treball i anirà actualitzant el llistat setmanalment.


Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional

 • Totes les inscripcions es faran a través de la COCAT emprant el seu sistema d’inscripcions i/o altres canals que estipuli la Direcció General de Joventut.

 

 

Contacte

CT de Barcelona
Albert López
alopezs@gencat.cat 
Tel. 934 838 383

CT de Girona
Laura Masó
laura.maso@gencat.cat

Carles Fernàndez
cfernandez@gencat.cat
Tel. 872 975 882

CT de Tarragona
Marcel Borràs
marcel.borras@gencat.cat
Tel. 977 920 177

CT de Terres de l’Ebre
Josep Navarro
janavarro@gencat.cat
Tel. 977 441 234

CT de Lleida
Víctor Saló 
vsalo@gencat.cat
Tel. 973 279 217

Serveis Centrals
Empar Juàrez 
campsdetreball.tsf@gencat.cat
Tel. 934 838 383

 
Data d'actualització: 20.12.2018